ENESTI - S?n ph?m n?i b?t

Combo 5 m?t n? Suansu Collagen ch?ng l?o hoá và t?ng ?? ?àn h?i da cao c?p

Dung tích: 135g

M? s?n ph?m:

Xu?t x?: Hàn Qu?c

Dung d?ch trong gói m?t n? ch?a Collagen th?y phân 1000ppm d? dàng th?m th?u, nuôi d??ng t? bào bi?u bì, t?ng ?? ?àn h?i, tr? hoá làn da. Ngoài ra, n??c su?i nóng và các tinh ch?t t? nhiên nh? d?u th?u d?u, chi?t xu?t lá Virginia, chi?t xu?t trà xanh,…c?ng b? sung nhi?u d??ng ch?t giúp da c?ng bóng, sáng kho?.

 

ENESTI - S?n ph?m n?i b?t

Combo 4 m?t n? các lo?i Hyaluronic, Collagen, L? h?i, Chanh

Dung tích: 108g

M? s?n ph?m:

Xu?t x?: Hàn Qu?c

M?t n? ???c làm b?ng v?i Rayon, ???c d?t t? s?i Cellulose chi?t xu?t t? cây Eucalyptus, co giãn và m?m m?i giúp ôm sát và nâng niu da m?t nh? nhàng. T? ?ó các d??ng ch?t có trong dung d?ch ???c th?m th?u t?i ?a và toàn di?n vào sâu bên trong da, ?em l?i hi?u qu? rõ r?t ngay sau khi s? d?ng l?n ??u tiên. Ch?t v?i ngu?n g?c t? thiên nhiên này c?ng làm gi?m ma sát khi ti?p xúc tr?c ti?p v?i da, tránh tình tr?ng d? ?ng v?t lý, an toàn cho ngay c? da nh?y c?m nh?t.

ENESTI - S?n ph?m n?i b?t

安徽快3万能:M?t n? Suansu Hyaluronic c?p và gi? ?m t?i ?u d?ng gel 27g

Dung tích: 27g

M? s?n ph?m:

Xu?t x?: Hàn Qu?c

Dung d?ch trong gói m?t n? ch?a Hyaluronic- phân t? d?ng gel v?i kh? n?ng gi? n??c, có ch?c n?ng làm ch?t ??m và l?p ??y kho?ng tr?ng gi?a nh?ng t? bào giúp d??ng và gi? ?m cho da, làm m? n?p nh?n ch?ng lão hóa. Ngoài ra, n??c su?i nóng và các tinh ch?t t? nhiên nh? d?u th?u d?u, chi?t xu?t lá Virginia, chi?t xu?t trà xanh,…c?ng b? sung nhi?u d??ng ch?t giúp da c?ng bóng, sáng kho?.

ENESTI - Vi?t Nam

Tin t?c m?i nh?t!

-Tinh d?u d??ng tóc Olive!

H? th?ng Nhà phan ph?i và ??i ly

Enesti - Vi?t Nam

Nhà phan ph?i

Khu v?c Mi?n B?c:

Khu v?c Mi?n Trung:

Khu v?c Mi?n Nam:

??i ly

Khu v?c Mi?n B?c:

Khu v?c Mi?n Trung:

Khu v?c Mi?n Nam: